Thông báo về Nghị quyết của BCH về việc bãi miễn nhân sự

145

VĂN PHÒNG HỘI: Công bố nghị quyết về bãi miễn nhân sự của Ban chấp hành.

–  Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 16/04/2009 của Chủ tịch UBND TP.HCM thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM và quyết định số 4911/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhiệm kỳ II (2018 – 2023);

–  Căn cứ Điều lệ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM nhiệm kỳ II (2018 – 2023);

–  Căn cứ theo cuộc họp Ban chấp hành mở rộng Hội Bảo Vệ Thiên Nhiên và Môi Trường TP.HCM Lần thứ 1 Năm 2023 ngày 7/3/2023.

Qua trao đổi, thảo luận, cân nhắc, lấy ý kiến và biểu quyết của các Ủy viên BCH. Ban chấp hành hội thống nhất: Quyết định bãi miễn chức danh Uỷ viên BCH  và các chức vụ khác trong Hội của Bà Văn Thị Minh Hoa.

Thời gian hiệu lực từ ngày 10/3/2023.

Văn phòng xin công bố nghị quyết.

Trân trọng.

Chia sẻ