Các đơn vị trực thuộc

1 Văn phòng Hội
2 Ban Hội viên
3 Ban đối ngoại
4 Ban truyền thông
5 Câu lạc bộ Báo chí Vì môi trường

 

Quyết định số 20/CLB-BCMT ngày 03/10/2019
6 Ban Tư vấn Môi trường

 

Quyết định số 123/QĐ-HMT ngày 20/08/2020
7 Câu lạc bộ Năng lượng mới Thành Phố Hồ Chí Minh Quyết định số 25/QĐ-HMT ngày 26/06/2023
8 Các Chi hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường
Chi hội Hiệp sĩ vì môi trường TTVH Quận 12 Quyết định số 18/CLB-HSMT ngày 07/12/2019
Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Trường Đại Học Công Thương TP.HCM Quyết định số 10/QĐ-HV2023 ngày 11/01/2023
Chi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH Quyết định số 18/QĐ-HV2023 ngày 14/03/2023
Chi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường – Khoa Kỹ Thuật Thực phẩm và Môi trường NTTU Quyết định số 22/QĐ-HV2023 ngày 01/07/2023